Algemene voorwaarden van Handelsonderneming Hengelo, KvK 717.588.87

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Handelsonderneming Hengelo en haar wederpartij geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of uit anderen hoofde.

1.2 Toepassing van (eventueel) door de wederpartij gehanteerde of ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Offertes

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend gedurende een maximale periode van één maand, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt. Handelsonderneming Hengelo is eerst gebonden nadat een schriftelijke orderbevestiging door haar is afgegeven. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door Handelsonderneming Hengelo zijn gemaakt, gedaan of aanvaard, zijn daarmede vervallen.

2.2 Afspraken gemaakt en/of toezeggingen door of namens Handelsonderneming Hengelo gedaan na de orderbevestiging zijn eerst bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft het (intellectuele) eigendom van Handelsonderneming Hengelo en dient op het eerste verzoek te worden geretourneerd. Indien door Handelsonderneming Hengelo een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld, afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

2.4 Indien geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

Artikel 3 – Prijs

3.1 De prijs is gebaseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. Prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden, de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijziging hebben ondergaan, is Handelsonderneming Hengelo gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Ten aanzien van reparatie en onderhoud ten behoeve van een wederpartij – consument, is deze aanpassing slechts toegestaan wanneer het overeenkomsten betreft waarvan de uivoering langer dan drie maanden vergt, behoudens schriftelijk vastgelegde prijsafspraken.

3.3 Prijsverhoging voortvloeiende uit, op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen, en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4 – Levering en levertijd

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op het door de wederpartij opgegeven (bezorg)adres tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, met een periode van minder dan maximaal drie maanden, zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij partijen schriftelijk een fatale leveringtermijn zijn overeengekomen die zij ook als zodanig benoemd hebben.

4.3 Het is Handelsonderneming Hengelo toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Handelsonderneming Hengelo bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.4 Handelsonderneming Hengelo is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken voor zover deze afwijkingen volgens usance in de branche algemeen geaccepteerde worden. Indien Handelsonderneming Hengelo van deze mogelijkheid gebruik maakt, een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt zonder dat deze wijziging is ingegeven en teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Handelsonderneming Hengelo is gerechtigd een overeengekomen levertijd aan te passen indien en voor zover de wederpartij in gebreke blijft het object, overige goederen en/of gegevens te verschaffen die Handelsonderneming Hengelo nodig heeft voor de uitvoering ban haar verplichtingen uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

4.6 Voor eventuele schade ten gevolge van overschrijding van de levertijd is Handelsonderneming Hengelo niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Handelsonderneming Hengelo.

4.7 Wanneer de zaken niet binnen één week nadat deze gereed zijn en de wederpartij van de gereedheid op de hoogte is gebracht, door de wederpartij zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. De stallingkosten welke Handelsonderneming Hengelo dientengevolge in rekening zal brengen, bedragen € 50.- per dag.

4.8 Na een periode van 5 weken na het verstrijken van de termijn waarbinnen de zaken door de wederpartij dienden te worden afgehaald is Handelsonderneming Hengelo gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken, niet dan na schriftelijke sommatie en kennisgeving van de (onderhandse) verkoop, aangetekend verzonden aan de wederpartij. De eventuele mindere opbrengst van de verkopen en de kosten van de onderhandse verkopen komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van Handelsonderneming Hengelo.

4.9 Indien de wederpartij niet aan zijn in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is hij niettemin gehouden de verschuldigde som te betalen als ware het object aan hem afgeleverd.

Artikel 5 – Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Handelsonderneming Hengelo er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koopovereenkomst van het voorgenomen gebruik in het buitenland door de wederpartij melding is gemaakt.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Handelsonderneming Hengelo is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade doordat zij niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft kunnen voldoen wegens overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: Elke omstandigheid waarmee Handelsonderneming Hengelo ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals: – oorlog of oorlogsgevaar, oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen. Voorts wordt onderovermacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Handelsonderneming Hengelo afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen parijen, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Handelsonderneming Hengelo voldoen, zoals bijvoorbeeld het niet of te laat leveren van materialen en/of onderdelen.

6.3 In geval van overmacht heeft Handelsonderneming Hengelo het recht om te harer keuze, of de termijn van op- of aflevering te wijzigen, of de overeenkomst te annuleren/ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

6.4 Na ontbinding/annulering van de overeenkomst, heeft Handelsonderneming Hengelo recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames

7.1 Reclames over direct waarneembare gebreken zullen door de wederpartij zo gespecificeerd mogelijk bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na de aflevering dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, althans binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Handelsonderneming Hengelo moeten zijn ingediend, bij overschrijding waar van elke aanspraak ter zake jegens Handelsonderneming Hengelo zal zijn vervallen. Schades tot 2% van de waarde van de geleverde zaken kunnen niet worden gereclameerd.

7.2 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling: 60 % bij het plaatsen van de opdracht
30 % bij plaatsing c.q. afhalen
10 % binnen 30 dagen na plaatsing c.q. afhalen

8.2 Indien niet tijdig, d.w.z. binnen 30 dagen na factuurdatum, is betaald, is de wederpartij vanaf de vervaldag in verzuim en aan Handelsonderneming Hengelo verschuldigd een vertragingsrente van 1% per (gedeelte van een) maand.

8.3 Door Handelsonderneming Hengelo redelijkerwijs te maken kosten van invordering, waaronder alle kosten van externe deskundigen naast eventueel in rechte vastgestelde kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden vastgesteld volgens het op het moment van invordering geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150.-.

8.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Handelsonderneming Hengelo gemaakte invorderings- en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Handelsonderneming Hengelo is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van de wederpartij of derde opgekomen in verband met door Handelsonderneming Hengelo geleverde goederen of diensten, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door directie en/of leidinggevenden van Handelsonderneming Hengelo of van personen voor wie Handelsonderneming Hengelo verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.

9.2 Indien de exoneratieclausule als omschreven in artikel 9 lid 1, in enige instantie als onredelijk bezwarend zou worden geoordeeld geldt dat Handelsonderneming Hengelo slechts beperkt voor de in het vorige lid genoemde aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat Handelsonderneming Hengelo op grond van de met haar wederpartij gesloten overeenkomst in rekening heeft gebracht c.q. kan brengen en uitsluitend voor zover de schade is veroorzaakt door schuld van Handelsonderneming Hengelo of van personen voor wie Handelsonderneming Hengelo verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.

9.3 Indien ook de in artikel 9 lid 2 genoemde exoneratieclausule in enige instantie als onredelijk bezwarend zou worden geoordeeld geldt dat de aansprakelijkheid van Handelsonderneming Hengelo is beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van Handelsonderneming Hengelo. Zo nodig zal worden medegedeeld tot welk bedrag Handelsonderneming Hengelo is verzekerd.

9.4 De hiervoor aangeduide verplichtingen van Handelsonderneming Hengelo gelden slechts wanneer de wederpartij de betreffende tekortkoming, waaronder begrepen een eventuele onrechtmatige daad, binnen een bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan Handelsonderneming Hengelo ter kennis heeft gebracht.

9.5 Iedere aansprakelijkheid wegens tekortkomingen, waaronder begrepen een eventuele onrechtmatige daad of gebreken, anders dan betrekking hebbende op de schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaakbeschadiging is uitgesloten. Als voorbeelden worden genoemd: aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing(en) in een produktie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, schade wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom en alle vormen van zogenaamde gevolgschade.

9.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten behoeve of ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Handelsonderneming Hengelo zich in haar verhouding met de wederpartij bedient.

9.7 De wederpartij vrijwaart Handelsonderneming Hengelo voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de wederpartij zou blijven, indien de desbetreffende derde de wederpartij zou aanspreken.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Handelsonderneming Hengelo hanteert een garantietermijn van 12 maanden voor zover het nieuwe goederen betreft.

10.2 Voor zover het gebruikte goederen betreft geldt geen standaard garantietermijn. Per transactie kan er een garantietermijn overeengekomen worden van maximaal 3 maanden.

10.3 Alle defecten veroorzaakt door foutief of onbedachtzaam gebruik dan wel defecten het gevolg zijnde van slijtage, vallen niet onder de garantie zoals bedoeld in dit artikel. De verleende garantie strekt zich niet verder uit dan tot het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel.

10.4 De aanspraak op de garantie zoals bedoeld in dit artikel vervalt indien:

a. de wederpartij het object niet binnen de door Handelsonderneming Hengelo vastgestelde termijn ter controle aanbiedt, aan welke controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden.

b. de wederpartij bij zichtbare gebreken zijn reclames niet binnen de artikel 7 genoemde termijn na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Handelsonderneming Hengelo indient.

c. de wederpartij bij onzichtbare gebreken zijn reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk met een duidelijke omschrijving van deklachten bij Handelsonderneming Hengelo indient.

d. de wederpartij Handelsonderneming Hengelo niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen.

e. werkzaamheden die zonder toestemming van Handelsonderneming Hengelo aan het object zijn verricht die verband houden met de door Handelsonderneming Hengelo verrichte werkzaamheden, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.

10.5 Eventuele garantie-aanspraken komen uitsluitend toe aan de contractuele partij van Handelsonderneming Hengelo. Zij eindigen in ieder geval bij vervreemding van het geleverde door de wederpartij.

10.6 Iedere verdere aansprakelijkheid van Handelsonderneming Hengelo is, in samenhang met het bepaalde in het voorgaande artikel, uigesloten. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Handelsonderneming Hengelo geldt als enige en algehele schadevergoeding.

10.7 Indien de wederpartij één of meer verplichtingen op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst niet nakomt, is Handelsonderneming Hengelo gerechtigd de nakoming van haar garantieverplichting of enige ander verplichting uit de overeenkomst op te schorten, tenzij de tekortkoming van de wederpartij zodanig gering is dat een opschorting van de verplichtingen van Handelsonderneming Hengelo daardoor niet wordt gerechtvaardigd.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Handelsonderneming Hengelo geleverde roerende zaken blijven haar eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Handelsonderneming Hengelo gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Handelsonderneming Hengelo verrichte of ter verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een (koop)overeenkomst(en).

11.2 De door Handelsonderneming Hengelo onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken mogenslechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de wederpartij worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de aan Handelsonderneming Hengelo in eigendom toebehorende roerende zaken te verpanden of anderszins tot zekerheid over de dragen. De vordering die de wederpartij door de verkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken op haar wederpartij verkrijgt dient tot zekerheid te worden verpand aan Handelsonderneming Hengelo.

11.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Handelsonderneming Hengelo niet (tijdig) nakomt is Handelsonderneming Hengelo te allen tijde bevoegd de aan haar in eigendom toebehorende, doch reeds aan de wederpartij geleverde, roerende zaken terg te halen.

11.4 De wederpartij is verplicht zich als goed huisvader over de aan H.O.H Hengelo in eigendom toebehorende roerende zaken te ontfermen. Zij dient de geleverde zaken tegen brand-, ontploffing- en waterschade te verzekeren en verzekerd te houden en deze verzekeringen op het eerste verzoek aan Handelsonderneming Hengelo ter inzag te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken dienen aan Handelsonderneming Hengelo te worden verpand.

11.5 De wederpartij dient te allen tijde de onder eigendomsvoorbehoud van Handelsonderneming Hengelo geleverde roerende zaken in haar voorraad te kunnen aanduiden. Zo nodig dient zij de eigendommen van Handelsonderneming Hengelo te merken.

Artikel 12 – Ontbinding

12.1 Indien één van de bij de overeenkomst(en) betrokken partijen komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, surcéance van betaling aanvraagt, tot boedelafstand overgaat of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, heeft de andere partij het recht om de gesloten overeenkomst(en) door enkele schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichtingen aan zijn zijde op te schorten, één en ander te zijner keuze. Alle betalingsverplichtingen worden in de hiervoor omschreven situatie dadelijk opeisbaar.

12.2 De rechten en aanspraken wegens de niet-nakoming van verplichtingen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 13 – Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de gewone absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Almelo. Handelsonderneming Hengelo behoudt zich het recht voor de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van Handelsonderneming Hengelo is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

Artikel 15 – Wijziging van de voorwaarden

Handelsonderneming Hengelo is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Handelsonderneming Hengelo zal in voorkomend geval de wijziging voor de inwerkingtreding kenbaar maken aan de wederpartij. De wederpartij heeft vervolgens 8 dagen de gelegenheid de overeenkomst te ontbinden in het geval zij niet met de gewijzigde voorwaarden kan instemmen. Na het verstrijken van deze termijn zonder dat de ontbinding is ingeroepen is de wederpartij gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 16 – Slotbepaling

16.1 De overeenkomsten en algemene voorwaard3en van Handelsonderneming Hengelo beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen Handelsonderneming Hengelo en de wederpartij.

16.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen Handelsonderneming Hengelo en haar wederpartij geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.!

Je kunt bij ons betalen met